Inscripcións

Home  >>  Inscripcións

NIF núm.: …………………………

Dadesn PERSONALS Cognoms: ……

Nom: ……………………………..

Lloc de neixement: ……………….

Data de naixement: ………………

Adreça: …………………………..

Códi Postal: ……………………….

Població: …………………………..

Telèfon/Fax: ……………………….

DAdes PROFEsSIONALS Empresa: …..

Càrrec: ……………………………..

Adreça: ……………………………..

Códi Postal: …………………………

Població: ……………………………

Telèfon/s: ………………………….

Fax: ………………………………..

http:// ……………………………..

Email: ………………………………

Dades ACADÉMIqueS Títol: …………

Especialitat: ……………………….

Escola o Univ.: …………………….

Any d’obtenció: ……………………

Dades ACADÈMIqueS 2 Títol: ……..

Especialitat: ……………………..

Escola o Univ.: …………………..

Any d’obtenció: ………………….

GAUDEIXO de la totalitat de drets civils:  SI    NO
EXERCICI PROFESSIONAL:

IAE per compte propi
IAE per sociertat

Epígraf IAE: …………………….

INDIQUI on vol rebre la correspondència:
Adreça Particular
Adreça Dirección Professional Antecedents penals SI NO
¿Autoriza a fer ús de les seves dades a efectes de serveis?
SI NO
Data (Día/Mes/Any):